Neem gerust contact met ons op

Artikel 1. Algemeen/Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Belieff: ingeschreven bij de KvK onder nummer 61329258, gevestigd te Groningen, aan de Prinsesseweg 37C, 9717 BB, hierna te noemen: “Belieff”.

2. Afnemer: degene die met Belieff, een overeenkomst sluit tot het leveren of ter beschikking stellen van producten en/of zaken, in de ruimste zin van het woord.

3. Product: iedere zaak of goed dat door Belieff aan de Afnemer is geleverd en/of als pilot wordt aangenomen/aangeboden.

4. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

5. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande de koop van producten conform het bepaalde in de overeenkomst tussen Belieff en Afnemer.

6. Website: de website www.www.belieff.com

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Belieff aan Afnemer gedaan, al dan niet via de website.

2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Afnemer zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Belieff uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Belieff en Afnemer in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.

4. Indien Belieff niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Belieff in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

5. Belieff is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met Afnemer besproken.

6. Indien Belieff deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan Afnemer ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Belieff hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 3. Werkzaamheden

1. De werkzaamheden van Belieff bestaan uit het produceren en verkopen van de Dug en Cozydeken.

Artikel 4. Offerte

1. Een verstuurde offerte is tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij Belieff anders aangeeft.

2. Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend.

3. Indien Afnemer een offerte aanvaardt, behoudt Belieff het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

4. Belieff kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Belieff niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is Belieff daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Belieff anders aangeeft.

7. Gedane offertes zijn in beginsel prijsindicaties en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod Belieff heeft bereikt. Door de acceptatie verklaart de Afnemer zich akkoord met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden.

2. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Belieff aan de Afnemer bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

3. Overeenkomsten tussen Belieff en Afnemer worden uiteindelijk via een orderbevestiging vastgelegd.

4. De overeenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief te worden beëindigd.

5. De opzegtermijn bedraagt voor opdrachtgever tien dagen.

6. Is voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer, Belieff schriftelijk in gebreke te stellen. Belieff dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

7. Indien de Afnemer zonder gegronde redenen de overeenkomst ontbindt is hij schadeplichtig conform deze algemene voorwaarden.

8. Belieff is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door Belieff zijn bevestigd.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Belieff een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren producten.

3. Wordt de overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Belieff zal Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Belieff de Afnemer hierover van tevoren inlichten.

5. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Belieff kunnen worden toegerekend, dan zal Belieff geen meerkosten in rekening brengen. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Afnemer kunnen worden toegerekend, zal Belieff wel meerkosten in rekening brengen.

Artikel 7. Annuleren of tussentijds beëindigen van de overeenkomst

1. Indien Afnemer de overeenkomst annuleert of tussentijds beëindigd zal Belieff alle gemaakte kosten, de bestede uren inbegrepen, met een vermeerdering van vijfentwintig procent aan Afnemer in rekening brengen. Artikel 8. Uitvoering en levering 1. Afnemer draagt het risico van de selectie van de gekochte producten. Belieff staat er niet voor in dat de producten geschikt zijn voor het door Afnemer beoogde gebruik, tenzij in de overeenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

2. Aflevering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de producten niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d.

3. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de producten gaat over op Afnemer bij aflevering aan Afnemer. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van Afnemer, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de producten echter reeds over op Afnemer op het moment van afgifte van de producten aan de vervoerder.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

1. Op het tijdstip, waarop Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of Afnemer door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien Afnemer kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Belieff het recht iedere overeenkomst met Afnemer zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

2. Ieder der partijen is tevens gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien de wederpartij komt te overlijden.

3. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

4. Indien er gerede twijfel bij Belieff bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Afnemer, is Belieff bevoegd de nakoming van de overeenkomst uit te stellen, totdat Afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

Artikel 10. Betaling en incassokosten

1. Degene die de overeenkomst aangaat, verplicht zich tot betaling van alle uit de overeenkomst voortvloeiende kosten.

2. Afnemer betaald 50% van de totaal nota bij vooruitbetaling en 50% na levering doch binnen 15 kalender dagen.

3. Betaling dient te geschieden middels een factuur die wordt toegestuurd. De betalingstermijn is vijftien kalender dagen.

4. Als een factuur wordt gestorneerd of om enige andere reden niet plaatsvindt, dient Afnemer er zorg voor te dragen dat het factuurbedrag alsnog binnen zeven dagen na de factuurdatum wordt voldaan.

5. De Afnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Belieff stuurt na het verstrijken van die datum een aanmaning en geeft de Afnemer de gelegenheid binnen zeven kalenderdagen dagen na ontvangst van deze aanmaning te betalen. Als na het verstrijken van deze termijn nog steeds niet is betaald en de Afnemer zich niet kan beroepen op overmacht, is Belieff gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.

6. Indien de Afnemer na verzending van de aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Belieff tevens gerechtigd het in lid 5 vermelde bedrag te verhogen met incassokosten. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00 te vermeerderen met de werkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Belieff geleverde producten blijven eigendom van Belieff totdat Afnemer voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Belieff.

2. Het is ten strengste verboden om enig model van Belieff te kopiëren mits hier nadrukkelijk schriftelijke toestemming voor gegeven is.

Artikel 12. Klachtenregeling

1. Klachten over de producten dienen, gemotiveerd, binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, dan wel binnen 14 dagen na levering van de producten aan Belieff kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Afnemer geacht de geleverde producten te hebben geaccepteerd. 2. Klachten kunnen telefonisch, per e-mail of per post worden ingediend. Telefoon: +31(0)23552861. E-mail: info@belieff.nl . Adres: Prinsesseweg 37c, 9717 BB Groningen.

3. Indien een klacht gegrond is, dan heeft Belieff de mogelijkheid om het gebrek in de producten te onderzoeken en te herstellen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient Belieff het factuurbedrag te wijzigen naar ratio van de klacht.

Artikel 13. Overmacht

1. Belieff is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Belieff geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Belieff niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. Indien er sprake is van overmacht zal Belieff, Afnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.

4. Belieff heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Belieff zijn verbintenis had moeten nakomen.

5. Belieff heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de Afnemer als Belieff gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Belieff het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware sprake is van een afzonderlijke overeenkomt.

6. Afnemer heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van Belieff het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

7. Belieff is niet verantwoordelijk voor overmachtssituaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Belieff is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming, een en ander beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Belieff wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal de hoogte van het factuurbedrag.

2. Belieff is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

3. De conclusies van Afnemer, op basis van de overeenkomst, zijn onderhevig aan interpretatie en deze conclusies kunnen afwijken van andermans interpretatie. Belieff is hiervoor op generlei wijze aansprakelijk voor.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Belieff en/of haar ondergeschikten.

5. Belieff is op generlei wijze aansprakelijk voor de kosten van claims, rechtszaken (inclusief juridische adviseurs en advocaatkosten) en de kosten voor arbitragecommissies, van Afnemer die voortvloeien uit de overeenkomst. Voorts bedingt Belieff alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijk en/of haar ondergeschikten jegens Afnemer kan inroepen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht. 2. Onverminderd het recht van Belieff, een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Belieff, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo ????
Kunnen we je helpen?